آبرنگ

بورژوازی

نقاشی بورژوازی - اثر حمید رضا سلیمانی

بلوط

نقاشی بلوط - اثر حمید رضا سلیمانی

کرگدن

نقاشی کرگدن - اثر حمید رضا سلیمانی

هفت رنگ

نقاشی هفت رنگ - اثر حمید رضا سلیمانی

کوبه

نقاشی کوبه - اثر حمید رضا سلیمانی

مرد مصری

نقاشی مرد مصری - اثر حمید رضا سلیمانی
تابلو مردی مصری ؛
این اثر اجرای مجدد تابلو استاد محمد عفاری معروف به کمال الملک با عنوان مرد م...

طرب

نقاشی طرب - اثر حمید رضا سلیمانی

طرب به معنایی خوشی و نشاط یا مترادف عیش و شنگی است و حالتی که در انسان بر اثر شادمانی ایجاد می شود.